webové stránky občanského sdružení ŽIVOT A KULTURA OBCE a jeho babské country taneční skupinky GOLDIES, Zlatá Olešnice, okres Trutnov

Stanovy sdružení

S t a n o v yčlánek 1. - Úvodní ustanovení

Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. - v němž se sdružují zastánci rozvoje občanské společnosti a zastánci práva na kvalitní život v obci. Toto sdružení nese název „ Život a kultura obce“, používaná zkratka: ŽaKO, o.s., sídlo sdružení je Zlatá Olešnice 57, 541 01 Trutnov


článek 2. - Cíle sdružení

společenský a kulturní rozvoj obce
poskytování obecně prospěšných činností v oblasti společenského života občanů a jejich dětí
ochrana kulturních hodnot a krajinného rázu obce
zkvalitnění žití na „vsi“
péče o zachování historické paměti obce


článek 3. - Formy činnosti

Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech kultury, společenského života občanů, ochrany kulturních hodnot a krajinného rázu obce, ochrany životního prostředí a to zejména:

organizování a pořádání kulturních a společenských akcí, zejména podzimního plesu a jarní taneční zábavy, ze kterých budou financovány akce pro děti jako mikulášská besídka, rej čarodějnic, maškarní karneval a pod.
pořádání veřejných sbírek
účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
spolupráce s jinými sdruženími v obci při akcích konaných pro občany


článek 4. - Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let.
2) Přihlášku ke členství přijímá správní rada. O přijetí člena rozhoduje valná hromada a je potřeba nadpoloviční většiny hlasů.
3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
4) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
— rozhodnutím valné hromady o vyloučení;
— úmrtím, zánikem sdružení
5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se valné hromady, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení. Svou činností naplňovat cíle sdružení.


článek 5. - Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
— valná hromada (všichni členové organizace)
— správní rada a předseda správní rady (tři členové správní rady, z nichž jeden je předseda)
— kontrolní výbor ( jeden člen)
— správce financí (jeden člen)


článek 6. - Valná hromada

1) Valná hromada je základním orgánem sdružení; schází se nejméně dvakrát ročně;
2) Valnou hromadu svolává správní rada. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá správní rada nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 7 dnů) náhradní schůzi valné hromady, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
3) Valnou hromadu svolá správní rada také požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Valná hromada
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
— volí správní radu sdružení a kontrolní výbor
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;


článek 7. - Správní rada a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1)Správní rada je tříčlenná, funkčním obdobím je jeden rok.
2)Ze svého středu volí předsedu sdružení.Činnost správní rady sdružení řídí předseda sdružení.
3)Volí dále i správce financí z členů sdružení.
4)Správní rada sdružení řídí sdružení v období mezi valnými hromadami. Schůze správní rady je volně přístupná členům sdružení.
5)Správní rada
-na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
-připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů, další činnost.
6)Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.
7)Z funkce lze odstoupit předčasně na základě písemné žádosti správní radě, kterou nejdéle do 7 dnů projedná na svolané valné hromadě. Žádost musí být odůvodněná a odstoupení z funkce musí schválit nadpoloviční většina přítomných členů. Funkce bude ukončena k poslednímu dni v měsíci.

Článek 8. -Kontrolní výbor a správce financí

Kontrolní výbor
1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí valné hromady; jeho funkčním obdobím je jeden rok;
2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá valné hromadě.
Správce financí
1)Dohlíží na finanční hospodaření sdružení a vede účetnictví. Jeho funkčním obdobím je jeden rok.
Z obou funkcí lze odstoupit předčasně na základě písemné žádosti správní radě, kterou projedná do 7 dnů na svolané valné hromadě. Žádost musí být odůvodněná a odstoupení z funkce musí schválit nadpoloviční většina přítomných členů. Kontrolní výbor a správce financí může být před ukončením funkčního období odvolán správní radou. Odvolání musí být odůvodněné a musí ho schválit nadpoloviční většina přítomných členů.


Článek 9. - Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Dalším zdrojem mohou být příležitostné příjmy z pořádání kulturních a společenských akcí, které budou následně použity na zafinancování akcí pro děti. Zejména ceny do soutěží, občerstvení a věci podobného charakteru.
2)Činnost členů ve prospěch sdružení není honorována.
3)Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

Článek 10. - Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí valné hromady neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one